Наградени филми 2011 / Awards 2011

1. Присъждат Голямата награда на филма „Първият на Еверест” на автора Джералд Салмина, Австрия.
2. Специалната награда на журито за поредицата „По стъпките на Чингиз хан“, Тим Коп и Майкъл Дилън, Австралия.
3. Награда за български филм „Сънувам старци” на Адела Пеева, България.
4. Награда на Община Банско за филм, отразяващ бита и културата на планинарските народи на филма „Мбамбу и Лунните планини” на Луциян и Наташа Мунтян, Сърбия.
5. Награда за цялостна реализация в екстремни условия на филма „Тру дьо фер – желязната дупка” на Павол Барабаш, Словакия.
6. Награда на Сдружението на туристическия бизнес в Банско за филм за планинарски спортове, приключения и изследвания на филма „Пророкът” на Аластер Лий, Великобритания.
7. Специална награда на името на Герасим Величков – Джери за българска продукция – „Смъртоносна пудра“ на Георги Михайлов.

1. Grand Prix for the movie „First on Everest” by Gerald Salmina.
2. Judge Special Award for the series „On the trail of Genghis Khan“ by Tim Cope and Michael Dillon.
3. Award for Bulgarian Film for the movie „I’m Dreaming of Old People” by Adela Peeva.
4. Municipality of Bansko Award for the film of special value that represents the culture of mountain people for „Mbambu and the Mountains of the Moon” by Lucian and Natasha Muntean.
5. Award for complete realization in extreme conditions for the movie „Trou de Fer” (The Iron Hole) by Pavol Barabas.
6. Prize of the Bansko Tourist’s Business Union for the film on alpine sport, exploration or adventure For the movie „The Prophet” by Alastair Lee.
7. Special award for Bulgarian filmmakers on the name of Gerasim Velichkov – Jerry for the movie „Deadly Powder” by Georgi Mihaylov.

Recent Posts

Leave a Comment